Pro společnost Solutions and Services, a.s. je důležité, aby při výkonu jejích každodenních činností byly dodržovány právní předpisy, pravidla morálky, etiky a poctivého obchodního styku.

Proto byla zřízena tato Etická linka, prostřednictvím které je možné podat oznámení neetického nebo protiprávního jednání. Všechna oznámení budou předána pověřenému compliance officerovi, osobě, která oznámení prošetří a v případě zjištění porušení pravidel budou přijata opatření k nápravě. Informaci o prošetření pošle compliance officer oznamovateli, je-li mu znám.  

Linka není určena k řešení problémů v rámci běžného obchodního styku, reklamací a stížností,  pro ohlašování mimořádných událostí (např. havárie, požáry, nehody, pracovní úrazy, atd.) nebo k vyřizování osobních sporů mezi zaměstnanci.

Podat oznámení je možné přes tento odkaz:
https://veolia.whispli.com/cs/tiers-ethique
nebo prostřednictvím emailu compliance officerovi:
lenka.konecna@veolia.com

Společnost Solutions and Services, a.s. se přihlásila k protikorupční politice a řídí se jejími body. 

Dále úspěšně prošla certifikačním auditem systému protikorupčního managementu AbMS ISO 37001:2016, uplatňovaného při činnostech poskytování služeb centrálního nákupu a získala mezinárodně uznávaný certifikát. Stala se tak jednou z certifikovaných firem ze skupiny Veolia v ČR, která tento certifikát získala prostřednictvím certifikační autority Bureau Veritas. 

Auditní tým došel k závěru, že organizace vytvořila a udržuje svůj systém managementu v souladu s požadavky systémové normy a prokázala schopnost systému plnit požadavky na produkty a služby v rámci rozsahu certifikace a v souladu se svojí politikou a svými cíli.

Systém představuje specifický soubor postupů, pravidel a kontrol s cílem předcházet nežádoucím situacím spojeným s korupcí a úplatkářstvím, odhalovat je a řešit je. Jedná se především o minimalizaci odpovídajících rizik při výběru centrálních dodavatelů pro organizace ze skupiny Veolia v ČR. 

Dodržování požadavků na systém dle normy ISO 37001 je průběžným procesem, nikoliv jednorázovou záležitostí.